2023-11-21 19:04:42

Wu Lei confronts Sun Xingzheng: The first start of

Source: Surging News

At 8 pm on the 21st, the National Football Team will face the South Korean team at the World Football Banner.

Just now, the national football startup was announced: 1-Yan Junling, 2-Zhu Chenjie, 3-Jiang Shenglong, 5-Zhang Linxuan, 19-Liu Yang, 21-Liu Binbin, 6-Wang Shangyuan, 15-Wu Xi, 7-Wu Lei Lei Lei , 11-Tan Long, 4-Wei Shihao.

South Korean team starting: 1-Kim Chengkui, 2-Li Ji, 4-Kim Jian, 15-Zheng Shengxuan, 23-Jin Tai Pill, 5-Park Renyu, 6-Huang Renfan, 18-Li Gangren, 7 -Con Xingyi, 11-Huang Xican, 9-Cao Guicheng.